Nguyên liệu

Carnauba
Liên hệ

Papain 1200
Liên hệ

Metronidazol
Liên hệ

L-Glutathion
Liên hệ

Kẽm Oxid
Liên hệ

Attapulgite
Liên hệ